Find us on Facebook

 

Shenyun Performing Arts World Tour

September 2013, New York, USA

Archive of Past Competitions

2010 | 2009 | 2008

2010 NTDTV’s Second Global Han Couture Design Competition Winners

Category Winning Work Designer(s)
Gold Award "Invitation from Heaven" Winna Lin (USA)
Silver Award "Happy Meeting" Tou-Ying Kao (Taiwan)
Bronze Award "Magnificent" Ya-Chi Chan (Taiwan)
Special Award for Menswear "My Colorful Clothing" Shui-Chin Wu / Pao-Hsiu Chen (Taiwan)
Special Award for Womenswear "My Colorful Clothing" Shui-Chin Wu / Pao-Hsiu Chen (Taiwan)
Special Craftsmanship Award "Full Understanding" Li-Mei Tang Lin / Shou-Chun Ding (Taiwan)
Special Garment Matching Award "Colorful Clothing of Prosper time" Biqiong Gong (USA)
 
 
 
 
 
Outstanding Awards
"Original Ancient Style - Return of the Han Couture" Chen Ying Crankshaw (USA)
"Spring Coming to the South Shore" Fanghong Ye (Canada)
"Tang Elegant Charm" Yu-Chun Liu (Taiwan)
"Auspicious Sign" Feng Yi (China)
"The Four Seasons of the Chinese Dynasties" Orlinda JIaling Young (USA)
"Dream" Yueh-Yun Liu (Taiwan)
"Float" Tong-Yu Yeh (Taiwan)
"Paddy Fun" Mei-Ho Chen (Taiwan)
"Graceful Nobleman" Hui-Chen Chou (Taiwan)
"Dreaming of the Great Tang" Stanley Wong Kam Choon / Dawson Wee Kuan Yew (Malaysia)

2010 | 2009 | 2008

2009 NTDTV’s Second Global Han Couture Design Competition Winners

Category Winning Work Designers
Gold Award "Flow in Han Style" Minghua Cheng (USA)
Silver Award "Tracing Antiquity" Ying Chen (USA)
Bronze Award "Breeze of the Ancient Road" Meiyun Tsai (Taiwan)
Special Craftsmanship Award "Return" Winna Lin (China)
Special Garment Matching Award "The Predestination of Peony" Ya-Chi Chan (Taiwan)
Special Menswear Award "Prosperity" Yuan Li / Ying-Zi Cai (Japan)
 
 
 
 
Outstanding Awards
"Brushes of Tang Art" Hung-Shuang King / Cindy Chao (USA)
"Once Upon a Time" Rosemarie Fruehauf (Germany)
"Tang Couture" Alecia Allan Vanderbilt (USA)
"Fair Ladies" Lisa Chen / Aifang Yuan (USA)
"Four Scholars" Miaomiao Cao (France)
"Anonymity" Xue-Mian Lin & Mei-Niang Zhu (Taiwan)
"Lotus Rhyme" Salina Tsai, Susan Huang (USA)
"Interpretation" Mei-Chih Lai (Taiwan)
"Farewell" Yi-Hsiu Lin (Taiwan)

2010 | 2009 | 2008

2008 NTDTV’s First Global Han Couture Design Competition Winners

Category Winning Work Designers

Formal Wear

Gold Award "Moments" (The first set) Zhaoqing Wang (France)
Silver Award "Spring Is Here" Biqiong Gong (China)
Bronze Award "Lotus Han Couture Series" Zhizheng Qian (USA)
Outstanding Awards "Thinking of the Song Dynasty" Maimouna Ngom (Canada)
"Four Seasons" (The first set) Shichang Lin (Taiwan)

Casual Wear

Gold Award "Memories of Friendship" (The first set) Elsie He (Hong Kong)
Silver Award "Yuan from Han Dynasty" Liqing Chen (Taiwan)
Bronze Award "Ladies of Tang Dynasty" Minghua Cheng (USA)
Outstanding Awards "Ode to Winter Plum Blossoms" Biqiong Gong (China)
"Rainbow After the Rain" Xiulian Yang (Malaysia)
Special Sketching Award "Memory of Friendship" Elsie He (Hong Kong)
Special Garment Matching Award "Imperial Couture" (The first & fourth sets) Xuemian Lin (Taiwan)
Special Craftsmanship Award "China Blue" Meihe Chen (Taiwan)